GDPR

På Företagservice i Gnarp AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi framöver kommer hantera dina personuppgifter.

Den 25:e maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränkts vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Företagservice behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi sköter lönehantering och fakturering åt våra kunder. Därmed är vi personuppgiftsbiträde åt dem. Det är våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och våra befintliga kunder som det berör.

Företagservice anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter. Det är leverantörer som för vår räkning lagrar datainformation i det s.k. molnet.

Underbiträden som vi anlitar;
BL Information AB, Näsviken
FDT. System AB, Luleå

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som vi kommer att behandla är av följande slag:

  • Kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser
  • Uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid
  • Uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet
  • Facklig tillhörighet
  • Uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt)
  • Personnummer/samordningsnummer
  • Uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter
  • Bankkontonummer
  • Löneuppgifter (lönelistor).
  • Kundregister